KAIZEN Basics (2 dny)

- Původ a vývoj KAIZEN
- Základní principy filozofie KAIZEN
- Tvorba hodnot – 7 způsobů plýtvání (MUDA)
- Hledáni a definováni MUDA
- Kampaň 5U / 5S
- Standardizace a její výhody
- Demingův cyklus – cyklus neustálého zlepšováni (SDCA / PDCA)
- Strukturované řešeni problémů (Problem Solving Story)
- 7 základních nástrojů kvality,
- Zapojeni pracovníků do procesu KAIZEN, motivace, killer phrases
- Vizuální management
- Paradigmata pracovníků
 

Total Production Management (2 dny)

Cíl semináře:
Účastnici po absolvováni semináře znají cil a strukturu systému TPM (osm pilířů). Seznámí se s hlavními ztrátami definovanými v rámci TPM a nauč se metodám autonomní a preventivní údržby. Budou schopni spolupracovat při zavadění TPM. Naučí se definovat a zavádět opatřeni KAIZEN k eliminaci výrobních závad a ztrát. Uvědomí si, že v boji proti závadám je nezbytná spolehlivá evidence dat a jejich znázornění (vizualní management).
- Co znamená TPM?
- Jak je vybudován system TPM?
- Jakých úspěchů lze dosáhnout pomoci TPM?
- 16 hlavních ztrát (Kobetsu KAIZEN)
- 7 stupňů autonomní údržby
- Zabránění ztrátám prostřednictvím opatřeni KAIZEN
- Vytvářeni standardů
- Evidence parametrů (OEE/CEZ – celková efektivita zařízeni)
- Vizuální management na zařízení

Cilova skupina:
Všechny osoby, které jsou pověřené implementaci a prováděním opatřeni TPM.
Pracovnici výroby, údržby, plánování, řízeni kvality, technických služeb, školitele a tréninkoví pracovnici, pracovnici pověřeni kontinuálním zlepšováním.
 

Just-in-Time (2 dny)

Cil semináře:
Účastnici po absolvováni semináře poznají cíle a metody filozofie Just-in-Time a jsou schopni spolupracovat při zavádění JIT. Umějí identifikovat plýtvání ve vyrobě, systematicky a příčinně je odstraňovat použitím nástrojů Just-in-Time. To vše je významným příspěvkem na cestě za “štíhlým” a flexibilním podnikáním (lean). Princip Just-in-Time je srdcem Toyota Production systému.
- Základy produkce Just-in-Time
- Rozeznat plýtvání podle nadvýroby a zásob
- Od sériové výroby k pásové vyrobě
- Zaměřeni na takt vůči zákazníkovi a One Piece Flow
- Druhy uspořádání výrobních linek (např. U-schema)
- Ergonomie na pracovišti
- Standardizovaná práce
- Zabezpečeni linii
- Podklady pro PULL-system – základy systému Pull (tahový systém výroby)
- Základy KANBAN
- Princip supermarketu
- Redukce přípravného času (SMED) a Levelling

Cilova skupina:
Všechny osoby, které jsou pověřené implementací a prováděním opatřeni JIT a KAIZEN: pracovníci výroby, plánováni, přípravy výroby, řízeni materiálu a výroby, školitele a tréninkoví pracovnici, pracovnici pověřeni kontinuálním zlepšováním.
Upozorněni: seminář Just-in-Time je základem pro absolvováni semináře Total Flow Management.
 

Total Service Management (2 dny)

Cil semináře:
Naučit účastníky, aby se stali vnímavými k plýtvání v oblasti administrativy a správy nejenom u výrobních firem, ale také v bankách, nemocnicích, úřadech a hotelích, a získat je pro větší zaměřeni se na tvorbu hodnot na pracovišti.
Ústředním tématem semináře je systematické zlepšování postupů a procesů pomoci osvědčených metod a nástrojů filozofie KAIZEN, které ušetří náklady a přinese vyšší spokojenost interních a externích zákazniků.

Cilova skupina:
Všechny osoby, které chtějí zlepšovat řetězec tvorby hodnot v administrativní oblasti: pracovnici, vedoucí a průvodci procesu, kteří jako koordinátoři chtějí získat pro tento proces ostatní. Pracovníci a pracovnice z oblasti: sekretariátu a organizace, asistenti vedeni podniku, praktikanti KAIZEN.
- Podpora vědomi o plýtvání v kanceláři
- 6 úrovní ke zvýšení efektivity kanceláře
- Zlepšování samoorganizace pomoci 5U / 5S
- Zlepšování spolupráce prostřednictvím standardů
- Analyzování postupů metodou mapováni procesů
- Technika řešeni problémů pro zlepšeni konkretních obtíží
- Cílené zlepšováni v týmu
- Flexibilní kancelář
- Time management
 

Total Flow Management (4 dny)

Cil semináře:
Účastnici se seznámí s metodami a nástroji TFM (Total Flow Management) a SCM (Supply Chain Management). Účastnici se naučí vizualizovat, analyzovat a hodnotit tok materiálů a informaci metodou VSM (Value Stream Mapping). Na základě praktických příkladů vytvoří optimální tok výroby a sestaví plán opatřeni k realizaci cílů

Cilova skupina:
Akce je zaměřena na odborníky a vedoucí oborů: výroba, logistika výroby, řízeni výroby, montáž, příprava práce, a dále na
praktikanty kontinuálního zlepšováni i praktikanty KAIZEN.
Upozorněni: Předpokladem pro tento seminář je absolvováni minimálně semináře Just-in-Time (I. stupeň College).
Proud hodnot:
- Principy proudu hodnot
- Znázorněni proudu hodnot vč. potenciálů (Current State)
- Změna proudu hodnot vč. potenciálů (Future State)
- Opatřeni ke konkrétní realizaci
SCM (Supply Chain Management)
- Proud hodnot mezi dodavatelem – výrobcem – zákazníkem
- Metody synchronní výroby
- Management objednávek
Výsledky budou prezentovány výrobnímu managementu podniku přímo během semináře.
Benefity semináře:
SPOLEHLIVOST DODÁVEK
 

Total Quality Management (2 dny)

Cil semináře:
Účastníci semináře se dozvědí, jakým způsobem propojit principy a metody KAIZEN s požadavky na dosaženi nejvyšší kvality procesů, výrobků a služeb. Součástí bude i trénink evidenčních a analytických technik kvality formou her a cvičeni.

Cilova skupina:
Všechny osoby, které jsou pověřené implementaci a prováděním opatřeni KAIZEN: pracovnici výroby, plánováni, přípravy výroby, řízeni materiálu a výroby, řízení kvality, školitele a tréninkoví pracovnici, pracovnici pověřeni kontinuálním zlepšováním, jakož i praktikanti KAIZEN.
- KAIZEN a nastroje kvality
- Systém rychle kvalitativní diagnozy
- Matice „autokvality“
- Systémy sběru dat
- Principy GEMBA
- Základy Six Sigma
- Kaizen a EFQM, Deming Price
- Kvalita v oblasti administrativy

Cil semináře:
Účastnici absolvováním semináře poznají důležitost školeni a tréninků, zaměřených na proces realizace projektů postupného zlepšováni. Poznají metody a techniky, jak vest cíleně týmy a jak je motivovat, aby se zlepšily procesy a kultura firmy. Budou schopni připravit a vést tréninkové a zlepšovací workshopy.
  

Management Systems and Audits (2 dny)

Cil semináře:
Účastnici se seznámí se systémem KAIZEN Managementu. Budou schopni prostřednictvím diagnostiky, rozvoje strategie a plánování realizace stanovit rozhodující milníky a cíle pro úspěšný proces změn. Poznají metody a opatřeni, jak úspěšně implementovat procesy změn v rámci celého podniku a jak je dále rozvíjet.

Cilova skupina:
Top manažeři, trenéři KAIZEN, manažeři TPM , manažeři zlepšování, včetně vedoucích zodpovědných za zavedeni procesů změn.
- „KAIZEN Management System“
- Úkoly a požadavky manažera KAIZEN
- Audit KAIZEN (připadová studie)
- Analýza potenciálu (SWOT)
- Příprava strategie KAIZEN
- Projekt implementace KAIZEN (Road Map)
- Cílený výběr metod KAIZEN při projektové práci
- Vybudování podpůrné organizace (Support Office)
- Vybudování tréninkového systému
- Integrace vedoucích do procesu implementace filosofie KAIZEN
 

Total Change management (4 dny)

Cíle:
Účastníci se seznámí s možnostmi manažera KAIZEN® pozitivně ovlivňovat kulturu v procesu řízení. Dále získají základní znalosti z oblasti sledování nákladů a přínosů v managementu zlepšování.

Popis:
- Úspěšné řízení změn
- Orientace na Balanced Scorecard (BSC)
- Hospodárnost a řízení nákladů
- Dopad procesu změn na roli vedoucího
- Změněné požadavky na komunikaci a informaci
- Vytvoření organizace KAIZEN®
- Jak pracovat s týmem KAIZEN®
- Kreativní techniky (brainstorming, morfologické kastování)
- Zacházení s konflikty z pozice manažera KAIZEN®
- Podpora poskytována procesnímu průvodci a koučům
- Ovlivňování podnikové kultury

Kdo se může zúčastnit:
Top manažeři, trenéři KAIZEN®, manažeři TPM® a manažeři zlepšování, včetně vedoucích zodpovědných za zavedení procesů změn.
 

Controlling (2 dny)

Cíle:
Účastníci budou vyškoleni k pochopení operativního konceptu controllingu a v tom, jak konkrétně jej pozitivně ovlivnit pomocí metod KAIZEN. K vysvětlení bude použito několik praktických cvičení.

Popis:
Historie controllingu
Základy controllingu
Struktura nákladů
Výpočty nákladovosti
Analýza Value Stream Mapping
Case studies - příklady z praxe, cvičení
Výpočty nákladovosti procesů
Kdo se může zúčastnit:
Zaměstnanci a specialisté, kteří se zabývají procesy a projekty, nákladovou strukturou a její optimalizací: KAIZEN Manager, Kaizen Trenér, teamleader a další specialisté.
 

Zkouška Kaizen Manager

Po absolvování všech seminářů Kaizen College a úspěšném složení zkoušky získává absolvent certifikaci Kaizen Manager.

Obeya (War room) a Daily shopfloor management

Cílová skupina: Seminář je určen pro členy top managementu a středního managementu, vedoucí týmů
Cíl: zlepšení efektivity a fungování pracovních týmů

Obsah:

 • Představení firmy Fränkische, koncept obeya, změna firemní kultury
 • Účast na obeya meetingu firmy Fränkische
 • Inspirace jak na pře-mítinkované dny a spoustu e-mailů
 • Zlepšení komunikace, týmovost
 • Efektivní řízení dosahování KPI´s
 • Moudrá vizualizace informací
 • Rozvíjení středního managementu až po mistry a team leadry
 • Účastníci si vytvoří návrh modelu změny systému řízení na Obeya
 • Budou diskutovány a vysvětleny pojmy: Empowerment, Energizing, A3 management, PSS, Obeya management, Viral change, Transforming change into superhumans, paradigma, autenticita, agilita, Monster culture.

Lektor Miroslav Bauer (absolvent studia Management Zentrum Saint Gallen).

Miroslav Bauer

V 90 letech působil jako krizový manažer, od roku 2000 koučuje vlastníky firem, manažery.
V roce 2004 spoluzakládal Kaizen Institute Česká a Slovenská republika.
Spoluautor dvou knih (Česká cesta kaizen a Současné trendy managementu).
Autor řady článků o kaizenu a managementu, leadershipu.
Má zkušenosti ze spolupráce s firmami států Rakousko, Japonsko, Mauritius a i dalších Západní Evropy, Ameriky, Asie.
V současné době spolupracuje s cca 20 leadry velkých firem a koučuje 10 top a middle manažerů.

Daily Kaizen – denní zlepšování

Mnoho firem realizuje štíhlost pouze prostřednictvím projektů, buduje systém a má pro kontinuální zlepšování odborníky. Daily Kaizen zapojuje kreativitu všech lidí na všech úrovních a každý den.

Cílová skupina: Leadeři všech úrovní

Metodika a přehled diskutovaných témat:

 • Definice Daily Kaizen (DK) – Zapojení všech zaměstnanců denně do zlepšování
 • Daily Kaizen Management System – denní evidence problémů, analýzy, zlepšování předáky a operátory metodou PDCA
 • Toyota DK systém
 • Čtyři úrovně DK
 • Eskalace větších problémů na vyšší úroveň, řešení pomocí workshopů a projektů
 • Mocný nástroj vizualizace a kaskády Obeya (eskalační místnost) – zakotvení DK
 • Motivace a podmínky startu DK, překážky
 • Daily kaizen – týmové zlepšování a jak na to, jak získat čas během směny
 • Prolomení počátečního odporu prožitky s prozřením
 • Roadmap implementace DK
 • Praktické ukázky a zkušenosti, inspirace, návody

Lektor Miroslav Bauer (absolvent studia Management Zentrum Saint Gallen).

Miroslav Bauer

V 90 letech působil jako krizový manažer, od roku 2000 koučuje vlastníky firem, manažery.
V roce 2004 spoluzakládal Kaizen Institute Česká a Slovenská republika.
Spoluautor dvou knih (Česká cesta kaizen a Současné trendy managementu).
Autor řady článků o kaizenu a managementu, leadershipu.
Má zkušenosti ze spolupráce s firmami států Rakousko, Japonsko, Mauritius a i dalších Západní Evropy, Ameriky, Asie.
V současné době spolupracuje s cca 20 leadry velkých firem a koučuje 10 top a middle manažerů.

Motivování změnou firemní kultury

„It is not necessary to change. Survival is not mandatory.“ (Johnny Carson)

Cílová skupina: manažeři na všech úrovních řízení

Témata, o kterých budeme hovořit a přemýšlet o praktických aplikacích u vás:

 • Mýty a majáky současného managementu a leadershipu
 • Rozdíl mezi 3S a 5S
 • Kaizen a lean znalosti všech zaměstnanců, jejich rozvoj a převedení těchto znalostí a činností do návyků jako výsledku změny
 • Obeya – válečná komnata plus filosofie 3A a daily shop sloor managementu jako nástroj kulturní změny
 • Osobní rozvoj manažera, team leadera a mistra. Role koučinku, delegování (empowerment)
 • Zaměstnanci badateli a vědci
 • Změna přístupu k práci z nudné rutinní činnosti v nadšení. Pasti při realizaci změny
 • Co je to KATA a proč je v současné době objevována jako nástroj daily managementu Toyota
 • Čtyři postupy změny kultury a jejich aspekty
 • Praktické příklady a ukázky všech uvedených témat

Povíme si, jak dále pokračovat při již letité implementaci nástrojů kaizen a lean, vytvořené struktuře zlepšování včetně etablovaných interních expertů a systémů auditů a motivace.

Lektor Miroslav Bauer (absolvent studia Management Zentrum Saint Gallen).

Miroslav Bauer

V 90 letech působil jako krizový manažer, od roku 2000 koučuje vlastníky firem, manažery.
V roce 2004 spoluzakládal Kaizen Institute Česká a Slovenská republika.
Spoluautor dvou knih (Česká cesta kaizen a Současné trendy managementu).
Autor řady článků o kaizenu a managementu, leadershipu.
Má zkušenosti ze spolupráce s firmami států Rakousko, Japonsko, Mauritius a i dalších Západní Evropy, Ameriky, Asie.
V současné době spolupracuje s cca 20 leadry velkých firem a koučuje 10 top a middle manažerů.

Řešení problémů – hledání kořenových příčin

Také stále jen „hasíte požáry“ a nemáte čas na hledání skutečných příčin vašich pracovních problémů? Naučte svoje zaměstnance postupovat systematicky a precizně! Velká část úspěchu je založena právě na tomto přístupu.

Cíl: Seznámení s jednoduchými metodami přístupnými pro všechny zaměstnance. Aplikace v praxi. Ukážeme si systematický přístup, příklady z praxe a jejich přínosy pro firmy.

Obsah:

 • Aplikace některých ze 7 základních nástrojů kvality – Pareto, Ishikawa, sběrná karta závad, vývojový diagram
 • 5W1H pro detailní definování současného stavu
 • 5WHY (5x Proč)
 • N5W („Nových“ 5x Proč)
 • A3 Problem Solving - systematický postup pro týmové řešení problémů
 • Praktický nácvik hledání kořenových příčin

Změněná role mistrů

„Současní mistři a předáci jsou sluhové ostatních útvarů závodu a udržovatelé chodu výroby.“

Cílová skupina: Leadeři všech úrovní, zejména mistři a top manažeři
Cíl: Změna mistrů z policajtů a hasičů na leadery, kouče a řešitele problémů

Metodika a přehled diskutovaných témat:

 • Současná praxe a rutiny mistrů, předáků – praktické ukázky a zkušenosti
 • Lov plýtvání, prioritizace, analýza problému, PDCA, kořenová příčina, vizualizace A3
 • Nastavení nových rutin mistrů a předáků, důvody a cíle, vytvoření firmy složené z problem solvers
 • Význam experimentování a krokování místo standardních akčních plánů
 • Kombinace řešení jednoduchých problémů a projektů
 • Základní úroveň obeya – koutek mistra, micro management, shop floor management
 • Daily kaizen – týmové zlepšování a jak na to, jak získat čas během směny
 • Dosahování prozření pod vlivem koučinku, udržení a využití motivace
 • Rozdíl mezi tradičním managementem a lean standard leadership
 • Leaders standard work - nástroj dosažení rutinního zlepšování v malých krocích – daily kaizen
 • Základní nástroje leaders standard work
 • Kde a jak začít - teorie a aplikace, účastníci si udělají návrh vlastního pracovního dne a týdne

Lektor Miroslav Bauer (absolvent studia Management Zentrum Saint Gallen).

Miroslav Bauer

V 90 letech působil jako krizový manažer, od roku 2000 koučuje vlastníky firem, manažery.
V roce 2004 spoluzakládal Kaizen Institute Česká a Slovenská republika.
Spoluautor dvou knih (Česká cesta kaizen a Současné trendy managementu).
Autor řady článků o kaizenu a managementu, leadershipu.
Má zkušenosti ze spolupráce s firmami států Rakousko, Japonsko, Mauritius a i dalších Západní Evropy, Ameriky, Asie.
V současné době spolupracuje s cca 20 leadry velkých firem a koučuje 10 top a middle manažerů.

BENCHMARK exkurze ve firmě FRÄNKISCHE CZ v Okříškách u Třebíče

www.fraenkische.cz
Akce je zaměřena změnu kultury firmy pomocí lean leadership koučinku všech úrovní managementu včetně mistrů

Výroba plastových trubek a hadiček pro automobilový průmysl a bílou domácí techniku. Závod byl postaven v roce 2007 na zelené louce. Rychlý start, dynamický růst.

Rámec programu 09:30 – 16:00 hod:

 • Představní závodu, aktivity trvalého zlepšování
 • Nastartování změny kultury firmy pomocí lean leadership koučinku všech úrovní managementu včetně mistrů
 • Optimalizace času, získání prostoru pro zlepšování, zavedení rutinních činností a vyhodnocování
 • Řešení problémů pomocí PDCA principu a vizualizace A3
 • Zavedení Shop Floor Managementu mistrů, denní mítinky, třístupňová obeya
 • Lean standard work
 • Prohlídka výrobního provozu, předvedení mítinku Micro-managementu
 • Diskuse, sdílení, feedback

Další oblasti zájmu:
Jak začít úspěšně implementovat filozofii kaizen | nadšený ředitel, leader | zkušený kaizen manažer | zlepšovací návrhy | kaizen workshopy a projekty s dosaženými úsporami | balancování pracovišť | úspěšné zvyšování produktivity a pracovního prostředí | 5S systém | kanban | mizusumashi | změna firemní kultury | obeya room – eskalační místnost

Paradoxy Toyota Production System a časté chyby při implementaci LEAN

14 zásad Toyota Way (Tak to dělá Toyota, J. K. Liker) a zkušenosti z českých a slovenských podniků

„Proč je Toyota Production System stále celosvětovým fenoménem?“
Cílová skupina:
Všichni, kdo si uvědomují, že největší výzvou není začít, ale pokračovat a udržet sebe i svou organizaci v rozvoji. Člověk se učí z chyb, učí se po celý život.

Témata k představení, pochopení a k úvaze o aplikaci:

 • Úvod – proč Toyota a jaký smysl má inspirovat se právě jejich zkušenostmi
 • Tradiční přístup k řízení výroby a paradoxy, které nabízí koncepce Toyoty
 • Toyota Production System (TPS) versus Kaizen Management System KMS)
 • Rozbor Toyota koncepce 4P:

                         - Philosophy - zaměření se na dlouhodobé výsledky
                         - Process – správný proces přinese správné výsledky
                         - People and Partners – přidávání hodnoty organizaci tím, že budeme rozvíjet své lidi a partnery
                         - ProblemSolving – nepřetržité řešení nejhlubších problémů podněcuje organizační učení

 • Jak získat své okolí pro změnu
 • Co je to firemní kultura a jak se stát štíhlou učící se organizací

Většina firem, která hovoří o tom, že má zavedeny Lean principy, má ve skutečnosti poměrně dobře implementovanou oblast Procesu a Problem solving. Nicméně od skutečné koncepce Toyota je dělí ještě velmi mnoho práce a úsilí.

Lektor: Ing. Jiří Žižka

JiriZizka

Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Průmyslové inženýrství s praxí ve společnosti Valeo Autoklimatizace. Od roku 2009 pracuje ve společnosti Kaizen Institute jako trenér a kouč v oblasti implementace principů Toyota Production System, Kaizen Management System. Spoluautor knihy Kaizen: Cesta ke štíhlé a flexibilní firmě. Zkušenosti ze spolupráce s firmami z regionu Česká republika, Slovensko, Ukrajina. V současné době koordinuje řadu projektů na implementaci štíhlé kultury v různých výrobních segmentech.

Kaizen/Lean Leadership - Praktická příručka vývoje Lean leadra na všech úrovních od top manažera po Team leadera

Developing lean leaders at all levels.

Cílová skupina: KAIZEN/Lean manažeři, top manažeři.

Metodika a přehled diskutovaných témat:

 • Definice lean leadershipu v porovnání s managementem, koučinkem, mentoringem
 • Vývoj výjimečných manažerů pomocí Problem solving - lean driver (motor štíhlosti)
 • Toyota Business praktiky – co je skutečný TPS
 • A3 filosofie
 • Standardy, standardní rutiny a praxe vizuálního managementu
 • Vlastní vývoj k Lean manažerovi
 • Od vlastního vývoje k vývoji dalších manažerů – koučink.
 • Koučink k vývoji na gembě
 • Využití KATA koučinku jako nástroje k Daily kaizen – každodennímu zlepšování
 • Využití Lean leadershipu k uvolnění kreativity pracovních týmů a motivaci – vývoj „lean thinkers“
 • Definice a smysl Lean Standard Work
 • Smysl Hoshin kanri

Současný problém: Využití lean leadershipu při chronickém nedostatku zaměstnanců a fluktuaci, tlaku na zvyšování platů. Přeměna v challenge a příležitost a řešení formou projektu PDCA.

Účastníci si prožijí některé momenty vedení firmy anebo komplexního projektu, ověří si vlastní zkušenosti o náročnosti lean leadershipu.

Lektor Miroslav Bauer (absolvent studia Management Zentrum Saint Gallen).

Miroslav Bauer

V 90 letech působil jako krizový manažer, od roku 2000 koučuje vlastníky firem, manažery.
V roce 2004 spoluzakládal Kaizen Institute Česká a Slovenská republika.
Spoluautor dvou knih (Česká cesta kaizen a Současné trendy managementu).
Autor řady článků o kaizenu a managementu, leadershipu.
Má zkušenosti ze spolupráce s firmami států Rakousko, Japonsko, Mauritius a i dalších Západní Evropy, Ameriky, Asie.
V současné době spolupracuje s cca 20 leadry velkých firem a koučuje 10 top a middle manažerů.

Lean Office Excellence. 6 stupňů, zásady a principy v kostce

Cílová skupina: Lean/kaizen manažeři a všichni, kdo chtějí zvýšit efektivitu práce v office.

Témata, o kterých budeme hovořit a přemýšlet o praktických aplikacích:

 • Kde začít při zavádění Lean Office Excellence
 • „Lean Office Live“ – ukázka z kanceláře světové třídy
 • Přehled 6 stupňů aplikace Modelu Lean office Excellence
 • Zdůraznění zásad a principů pro úspěšnou implementaci
 • Ukázky Case studies z realizovaných projektů
 • Benefity implementace

Model byl navržen na základě dlouholetých zkušeností v oblasti office a služeb. Představuje určitou posloupnost kroků s cílem zefektivnit výkonnost a zlepšit kvalitu činností v sektoru služeb a administrativy. Každou činnost můžeme vidět ve vzájemném vztahu: dodavatel – proces – zákazník. Vyřešení interních problémů má automatický dopad na plnění externích zakázek. Mnoho firem dnes hovoří o procesním řízení, má procesní inženýry a procesní standardy. Kolik z nich ale skutečně procesy řídí?

Lektor: Ing. Jiří Žižka

JiriZizka

Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Průmyslové inženýrství s praxí ve společnosti Valeo Autoklimatizace. Od roku 2009 pracuje ve společnosti Kaizen Institute jako trenér a kouč v oblasti implementace principů Toyota Production System, Kaizen Management System. Spoluautor knihy Kaizen: Cesta ke štíhlé a flexibilní firmě. Zkušenosti ze spolupráce s firmami z regionu Česká republika, Slovensko, Ukrajina. V současné době koordinuje řadu projektů na implementaci štíhlé kultury v různých výrobních segmentech.

5S pro management aneb pomocí 5S k World Class Manufacturing (výroba i kanceláře)

Cílová skupina: manažeři na všech úrovních řízení

Témata:

 • Mýty současného provádění 5S: snaha o pořádek, „buzerace“, 5S jako show pro zákazníky, …
 • Rozdíl mezi 3S a 5S
 • První S a „muda hunting“
 • Proč je 5S ve světě tak populární – historie a zkušenosti, japonský přístup (paradoxně původ v USA – TQM a PDCA a pak Toyota - TPS)
 • Restart 5S, překonávání překážek, komunikace změny, příčiny nezdarů
 • Získání času pro 5S bez „push“, motivace operátorů, zaměstnanců a manažerů
 • Ukázky projektů vedoucích ke světové třídě – World Class Manufacturing, kategorizace „5S Best in Class“
 • Pochopením a komunikací 5S ke změně kultury a zvýšení konkurenceschopnosti
 • Praktický audit 5S ve firmě ZF Electronics
 • Co je to Kamishibai a layered audit

Povíme si, jak dále pokračovat v již letité implementaci nástrojů kaizen a lean, když máte vytvořenou strukturu zlepšování, máte etablované interní experty i systém auditů a motivace.

Lektor Miroslav Bauer (absolvent studia Management Zentrum Saint Gallen).

Miroslav Bauer

V 90 letech působil jako krizový manažer, od roku 2000 koučuje vlastníky firem, manažery.
V roce 2004 spoluzakládal Kaizen Institute Česká a Slovenská republika.
Spoluautor dvou knih (Česká cesta kaizen a Současné trendy managementu).
Autor řady článků o kaizenu a managementu, leadershipu.
Má zkušenosti ze spolupráce s firmami států Rakousko, Japonsko, Mauritius a i dalších Západní Evropy, Ameriky, Asie.
V současné době spolupracuje s cca 20 leadry velkých firem a koučuje 10 top a middle manažerů.

Toyota KATA

„How any organisation in any industry can progress from old-fashioned management by results to a strikingly different and better way“. (James P. Womack)

Lektor: Ing. Miroslav Bauer
Cílová skupina: manažeři Kaizen / Lean a top manažeři

Toyota Kata znamená denní zlepšování, přeměna komfortní zóny v učící se zónu, překonávání překážek, využití kreativity a mentální kapacity mozku, kaskádovitý koučink, lean leadership work, standard work, smart gemba walk.

Metodika a přehled diskutovaných témat:

  • Management paradigma minulého století a přechod na 21. století
  • Definice Toyota Kata a v čem je kata revoluční změnou stylu managementu
  • Řešení problémů směrem k severu
  • Koučink KATA
  • Vizualizace KATA
  • Implementace KATA kultury v organizaci
  • Kde a jak začít - aplikace

Lektor Miroslav Bauer (absolvent studia Management Zentrum Saint Gallen).

Miroslav Bauer

V 90 letech působil jako krizový manažer, od roku 2000 koučuje vlastníky firem, manažery.
V roce 2004 spoluzakládal Kaizen Institute Česká a Slovenská republika.
Spoluautor dvou knih (Česká cesta kaizen a Současné trendy managementu).
Autor řady článků o kaizenu a managementu, leadershipu.
Má zkušenosti ze spolupráce s firmami států Rakousko, Japonsko, Mauritius a i dalších Západní Evropy, Ameriky, Asie.
V současné době spolupracuje s cca 20 leadry velkých firem a koučuje 10 top a middle manažerů.

Newsletter přihlášení k odběru

Zadejte svůj email k odběru

Sledujte nás

GlKaizen Global Facebook Page ČRKaizen ČR a SR Facebook

 

Kontaktujte nás:

 
 
 
 

Kontakt

Kaizen Institute CZ s.r.o.
Roháčova 145/14

Tel. +420 737 289 165

E-mail:cz@kaizen.com

Kaizen Institute Consulting Group

Global Operations
Europe / Middle East / Africa
Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89

 

Klienti Kaizenu

Add as many pictures to the cell bellow
 phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client