WORKSHOPY

Workshop je nástrojem rychlé změny. Výsledkem workshopu je dosažení kvantifikovatelných cílů, zejména úspor nákladů, ale i zvýšení výrobní kapacity. Rychlé dosažení LEAN pomocí metodiky a nástrojů KAIZEN.

Hoshin Gemba Workshop

Mnoho našich partnerů si přeje nejen vzdělávání zaměstnanců a implementaci filosofie Kaizen, ale i rychlé, pozitivní změny.
Výsledkem „Hoshin gemba workshop” je dosažení kvantifikovatelných cílů, zejména úspor nákladů, jako např.: snížení zásob, snížení počtu zaměstnanců, zvýšení kvality, ale i zvýšení výrobní kapacity…
Hoshin gemba workshop startuje „Hoshin process“ - stručně řečeno rychlé dosažení „lean“ pomocí metodiky a nástrojů Kaizen.

Hoshin gemba workshop znamená…

1. Objevení průlomových reálných cílů a definování cesty a podmínek jejich dosažení.
2. Zpracování a podporu rychlé realizace během 3 – 6 měsíců.
3. Kalkulaci a feedback dosažení cílů.
4. Prosazení změn nutných k dosažení cílů.
5. Současné pokračovaní kontinuálního zlepšování.
6. Během workshopu a po něm vzdělávání zaměstnanců firmy, ve které „Hoshin process“ probíhá.
7. Kaizen Institute se podílí na zodpovědnosti za dosažení výsledku.

 

Gemba Kaizen Live Workshop

Workshop s definovanými cíli za účasti odborníků z různých firem

GKW je zpravidla 5-ti denní workshop

 • GKW se koná přímo na „gemba“, tedy ve firmě, která propůjčí objekt optimalizace, např. výrobní linku
 • KAIZEN Institute (KI) a firma se dohodnou na měřitelných i neměřitelných cílech workshopu - zvýšení produktivity, zkrácení Lead Time, snížení zásob, zvýšení kvality, návrh a implementace kanban, Mizusumashi, a pod.
 • Firma poskytne odborníky, manažery, plánovače, technology, přípraváře, mistry, operátory, logistiky atd.
 • Firma poskytne potřebná data, bezpečnostní školení a zajistí vstup a parkování účastníků, vhodnou místnost pro prezentace, mapování, simulace a diskuse.
 • GKW vedou zkušení Kaizen trenéři KI a zástupce firmy za aktivní účasti odborníků ze školených firem – klienti
 • Firma si vyhrazuje právo odmítnout účastníky z konkurenčních firem
 • Klienti si hradí cestovní náklady a poplatek stejný jako u Kaizen College
 • KI zajistí klientům metodiku a ubytování (hotel)
 • Součástí workshopu je společná večeře na pozvání KI
 • Benefitem pro pořadatelskou firmu jsou konkrétní vyčíslitelné přínosy, realizované pokud možno již během workshopu, nebo v následujícím období dle přijatého akčního plánu
 • Benefitem pro klienty je osvojení metodik „Learning by doing“ při provádění praktických návrhů a výměna zkušeností mezi účastníky z různých firem
 • Klienti získají certifikát o absolvování WS 

Kanri pro top managery

Představení Kaizen Management System a nástojů kaizen, jako např. SWOT analýza, kaizen audit, roadmap, akční plán s cílem naučit účastníky, jak řídit celý proces zlepšování. 

Toolbox nástrojů Gemba

Procvičení kaizen a lean nástrojů, které využívají zaměstnanci v týmech ve výrobě a v kancelářích ke zlepšování. 

Kaizen Management System

Jedná se o symbol kaizen a lean přestavený jako domek, kde základy tvoří odstraňování plýtvání a základní nástroje kaizen a lean., stěny tvoří jednotlivé metodiky kaizen. 

SEDAC - struktura pro zlepšování denních aktivit

Strukturované řešení problémů pomocí zlepšování denních aktivit zaměstnanců skrze jejich tvořivost. 

Audity 5S a KMS

Audit 5S slouží k zjištění úrovně implementace 5S a navádí k opatřením na zvýšení úrovně. Kaizen management audit slouží k zjištění úrovně implementace nejen nástrojů kaizen, ale i implementace kultury kaizen a lean. 

Gemba Kaizen pro mistry a střední management

Ozřejmí účastníkům jejich novou roli - podporu kontinuálnímu zlepšování. K obsahu patří: efektivní komunikace, vizuální management, paradigmata, motivace ke zlepšování, podpora týmového zlepšování. 

Kaizen controlling

Metodika výpočtů přínosů z workshopů zaměřených na zkrácení procesu realizace zakázky metodikou Value Stream Mapping, snížení zásob, SMED, analýzy úzkých míst, SMED, TPM, investování a analýza a zefektivnění administrativy pro kanceláře. 

5S workshop, pilotní projekt

Implementace metodiky 5S, nastavení systému a organizace pracoviště. Pilotní projekty 5S: zavedení všech 5 kroků metody 5S na vybraném pracovišti. 

Problem Solving Story

Workshopy zaměřené na systematické řešení problémů souvisejících s implementaci metodik filosofie kaizen a lean. 

TPM - Total Productive Maintenance

Školení a workshopy zaměřené na implementaci metod, vedoucích k nejefektivnějšímu využití strojů. Zejména pak Autonomní údržba, Plánovaná údržba, Zavádění nových strojů. Výsledky se sledují pomocí mezinárodních ukazatelů jako je OEE, MTBF, MTTR. 

OEE, MTBF, MTTR, MTTF, MDT

OEE - Overall Equipment Efficiency, Celková efektivita zařízení

MTBF - Mean Time Betwen Failures, Střední doba mezi poruchami

MDT - Mean Down Time, Střední doba prostojů

MTTR - Mean Time To Repair, Střední doba opravy

MTTF - Mean Time To Failures, Střední doba poruchy

Hlavní indikátory Plánované údržby strojů a zařízení. Jejich používání umožňuje hodnotit úspěšnost implementace TPM. 

Kobetsu Kaizen Board

Technika systematického řešení problémů. Využívá toolbox osvědčených nástrojů pro úspěšný průběh. Zaměřuje se na řešení složitějších problémů. Zejména pak v kvalitě výroby. 

Prezentace

Metodiky pro představení výsledků hoshinů, workshopů, týmového zlepšování Kobetsu kaizen board apod. 

Poka Yoke

Zamezení vzniku náhodné chyby. Někdy také "blbovzdornost". Použití v procesech s cílem nulové chyby. To je možné zajistit pouze tehdy, jestliže neumožníme vznik případné chyby. Vysoká úroveň použití je hlavně v automotiv průmyslu. 

SMED

Workshop na snižování času přestaveb a seřizování strojů. 

Just In Time

Zavádění základních prvků pro zajištění toku - flow. Použití hry pro snadnější pochopení problematiky JIT. Návrhy a uspořádání pracovišť a linek, návrh hranice linky, standardizované práce. Eliminace plýtvání a zvýšení efektivity výrobních pracovišť. 

Total Flow Management

Konrétní zaměření dle požadavků zákazníka na zlepšování toku - flow pomocí pokročilejších nástrojů Kaizen a lean, např. supermarkety, mizusumashi, kanban, pull plánování, optimalizace skladu, a pod.. 

VSM - Value Stream Maping

Mapování toku hodnoty - vizuální popis vybraného procesu, zaměřený na zjištění čísel, dat a faktů, jako je VAT (Value Add. Time), NVAT (Non Value Add.Time) , LT (Lead Time), FF (Flow Factor). Je základním předpokladem pro zhodnocení současné situace a výchozím stavem pro stanovení FSM (Future State Map). 

FSM - Future State Map

Mapa budoucího stavu. Návrh nového uspořádání procesu na základě zjištěných nedostatků z VSM a při použití vhodných nástrojů pro zajištění efektivního toku - flow. Ukazuje cestu s dlouhodobou vizí - ve většině případů. 

Eliminace plýtvání

Workshopy zaměřené na eliminaci MUDA (plýtvání), MURA (nerovnoměrnosti), MURI (přetížení) ve výrobě, administrativě a ve službách. 

Kaizen Energy

Zvyšování a optimalizace výkonnosti jedince na fyzické i mentální úrovni. Podporuje rozvoj, harmonizaci a širší uvědomění si vlastní osobnosti. 

TQM

Nástroje a metody na zvyšování kvality výrobků a služeb, postupy zaměřené na zvyšování spokojenosti zákazníka. 

Komunikace

Způsoby zefektivnění oboustranné komunikace, simulační hry zaměřené na identifikaci klíčových faktorů neefektivní komunikace. 

Týmová práce

Potřeba týmů, jejich sestavení, týmové role, způsob řízení a fungování. 

Štíhlá výroba, lean

Výběr a implementace vhodných nástrojů a metod pro eliminaci plýtvání ve výrobě. Řešení procesních problémů, nastavování standardů, definice potře

Změna kultury - Total Change Management

Workshopy zaměřené na definici potřeb změny, způsoby vedení změn, audity TCM. 

Vizualizace

Návrh vizualizace a zvýšení její úrovně s cílem zlepšení přenosu informací a zefektivnění komunikace uvnitř firmy i navenek. 

Standardizovaná práce

Workshopy zaměřené na identifikaci potřeb standardů, jejich návrh a implementaci do procesů. 

7 nástrojů kvality

Výběr a použití jednoduchých nástrojů na zvyšování efektivity procesů a eliminaci MUDA. Reálné využití diagramu rybí kosti, Paretova diagramu, korelace apod. 

Proces mapping

Workshopy zaměřené na analýzu procesů a hledání plýtvání v jednotlivých činnostech. 

Kanban

Workshop ke zmapování současné situace zásob, návrh vhodné změny a návrh formy kanbanu a kanbanových okruhů. 

Mock-up, 3P

Simulace. 

Řízení tahem - interní logistika

Workshopy zaměřené na nastavení koncepce výroby a administrativy řízené požadavkem zákazníka. 

Štíhlá kancelář a administrativa

Metodika na zavedení a implementaci základních principů kaizen v oblasti administrativy: 5S, standardy, mapování procesů atd. 

Optimalizace linek

Balancování, Yamazumi. 

Mizusumashi

Řešení logistických problémů souvisejících s navážením materiálů na pracoviště, návrh standardů. 

OPF - One Piece Flow

Tok jednoho kusu - system organizace a uspořádání výrobních linek bez zbytečné rozpracovanosti (WIP). Maximálně je dovolen jeden kus mezi sousedními operacemi. Umožňuje zkracovat Lead Time, snižovat rozpracovanost a zásoby materiálu. Zvyšuje efektivitu výrobních procesů. Vyžaduje dobré vybalancování operací.

Newsletter přihlášení k odběru

Zadejte svůj email k odběru

Sledujte nás

GlKaizen Global Facebook Page ČRKaizen ČR a SR Facebook

 

Kontaktujte nás:

 
 
 
 

Kontakt

Kaizen Institute CZ s.r.o.
Roháčova 145/14

Tel. +420 737 289 165

E-mail:cz@kaizen.com

Kaizen Institute Consulting Group

Global Operations
Europe / Middle East / Africa
Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89

 

Klienti Kaizenu

Add as many pictures to the cell bellow
 phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client