Kaizen Slovník Část 2

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z

Kaizen slovník část 1

QCD

Quality, Cost, Delivery - Kvalita, Náklady, Logistika. Tři nadřazené cíle, které jsou součástí Kaizen strategie.

Quality Control Circles

Menší skupina zaměstnanců, která dobrovolně provádí aktivity pro zlepšování procesů na pracovišti.

Quality Function Deployment

QFD je možné přeložit jako:,,zákaznicky orientovaný vývoj výrobku“. Základní princip této metody spočívá v analýze požadavků zákazníka (trhu) a jejich implementování do měřitelných parametrů výrobků a výrobních procesů. Je to metoda pro systematickou transformaci požadavků zákazníka do technických specifikací výrobku. Pro dokumentaci jednotlivých kroků uskutečňovaných v rámci QFD se používá formulář, které se vhledem k jeho tvaru nazývá House of Quality - “Dům kvality". QFD je jedním ze sedmi KAIZEN systémů. Metoda QFD je důležitým nástrojem komunikace a její úspěšnost je založena na týmové práci pracovníků z různých odborných útvarů zapojených do vývoje výrobku. V projektu QFD by měli být zapojeni pracovníci marketingu, vývoje, konstrukce, řízení jakosti, přípravy výroby, výroby, technické kontroly, ekonomického útvaru atd.

Rozpad cílů (Policy Deployment)

Proces realizace plánů, cílů v rámci programu KAIZEN, přímo prostřednictvím manažerských linií a nepřímo prostřednictvím organizace.

SDCA Cyklus (Standardizuj, Udělej, Zkontroluj, Zrealizuj)

Standardize, Do, Check, Act. Obdobné s PDCA cyklem. SDCA je zaměřené na stabilizaci výrobních procesů (vytvoření standardu) před provedením pokusů na zlepšení. 

Shojinka

Způsob řízení zaměstnanců na lince. Při snížení poptávky pracovníci mohou být znovu nasazení na jiné pracovní místo, kde poptávka narostla. Při zvýšené poptávce může pracoviště získat dodatečnou podporu dalšími zaměstnanci. Preferujeme systém maximalizace efektivity stroje.

Smart gemba walk

Cílené hledání plýtvání v hodnotovém toku procesu výroby nebo office.

SMED

Single Minute Exchange of Die je rychlá přestavba. Metoda minimalizace plýtvání při výměně nástroje nebo přestavbě výrobního zařízení. Více ZDE.

Společné příčiny (Common Causes)

Ve statistické kontrole kvality, příčiny změny spojené s procesem v čase.

Supermarket

Supermarketem se rozumí místo mezi dvěma sousedními operacemi ve vztahu dodavatel - zákazník a obsahuje definovanou pojistnou dodávku na straně dodavatele. Ve výrobní lince to bývají obvykle menší zásobníky blízko místa používání. Cílem je snížit zásoby v místě použití a zvýraznit vizualizaci spotřeby.

Standardizace (Standardization)

Standardizace představuje dokumentaci nejlepších způsobů, jak provádět danou práci a je jedním ze sedmi KAIZEN konceptů.

Standardizovaná práce (Standardized Work)

Optimální kombinace lidské práce, práce strojů a materiálu. Základními třemi prvky standardizované práce jsou doba taktu, posloupnost pracovnich úkonů a standardní pracovní proces.

Standardy (Standards)

Nejlepší způsob, jak dělat danou práci, konkrétně sada předpisů, pravidel, nařízení a postupů zavedených managementem pro všechny hlavní činnosti, jež slouží pro všechny zaměstnance jako směrnice a umožňují jim provádět práci tak, aby bylo dosaženo dobrých výsledků.

Statistická kontrola kvality (Statistical Quality Control - SQC)

Aplikace statistických technik na kontrolu kvality (Pareto diagram, histogram, diagram kontroly příčiny a následku, atd.). Často se ve stejném významu používá pojem statistical process control (statistická kontrola procesu), ale SQC zahrnuje kromě statistické kontroly procesu také kontrolu vzorků.

Systém zlepšovacích návrhů (Suggestion System)

V Japonsku je systém zlepšovacích návrhů vysoce integrovanou součástí individuálně orientované koncepce kaizen. Systém zlepšovacích návrhů v Japonsku klade důraz na pozitivní vliv na zvyšování pracovní morálky a na pozitivní spoluúčast zaměstnanců, spíše než na ekonomické a finanční pobídky, jak je zdůrazňují systémy západního stylu. Jeden ze sedmi KAIZEN systémů, systém návrhů je nezbytnou součástí individuálně-orientovaného KAIZENu. Je pečlivě vykreslen, implementován a sdělován. Svědomitá pozornost je věnována odezvě top managementu a rozvíjení systému zpětné vazby, uznání a odměny.

SWOT

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení.

TCM

Total Change Management - Komplexní management změn.

TFM

Total Flow Management - Management toku.

Tok jednoho kusu (One Piece Flow)

Pouze jeden výrobek prochází od procesu k procesu, aby bylo možné minimalizovat muda ve výrobním systému právě včas. Výhody toku jednoho kusu jsou: 1) rychlá detekce vad aby se zabránilo větší skupině defektů, 2) krátká průběžná doba výroby, 3) snížené náklady na materiál a zásoby, 4) návrh zařízení a pracovišť s minimální velkostí.

Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance-TPM)

Zaměřuje se na maximalizaci účinnosti zařízení po celou dobu životnosti zařízení. To zahrnuje takové základní prvky jako běžnou systémovou údržbu, vzdělávání v základním úklidu, schopnost řešit problémy a činnosti k dosáhnutí nulových poruch. TPM je jeden ze sedmi KAIZEN systémů.

Total Quality Control nebo Total Quality Management (TQM)

Komplexní celo-skupinový přístup na kvalitu. TQC je "co", KAIZEN je "jak". Začíná a končí s lidmi. TQC je jeden ze sedmi KAIZEN Systemů.

Toyota KATA

Metoda denního zlepšování koučinku při překračování prahu dosavadních znalostí. Inovace a věděcké řešení problému. Budování rutiny za podpory koučováním. Cílené experimentování k dosažení dlouhodobého cíle. Atributem je identifikace a překročení prahu vědomostí. Používá se koučink se standardizovanými otázkami a diskusí před A3 reportem.

Toyota Production System (TPS)

Metodika z více než 50 let kaizenu v Toyotě, jedné z nejúspěšnějších společností na světě.

TSM

Total Service Management - Management ve službách a administrativě.

Value stream management a design

Analýza a optimalizace procesů.

Value Stream Mapping

Vytvoření vizuálního obrazu 'současného stavu', které zahrnuje materiál a informační toky od dodavatelů přes výrobu až k zákazníkovi. Měříme celkový lead-time, doby procesu cyklu a časy přidané hodnoty. Budoucí stav je je vytvořen na základě požadovaných cílů, tržních podmínek a strategického plánování pro podnikání.

VAT

Value Added Time - Čas přidávání hodnoty.

Viditelný management (Visible Management)

Prezentace široké škály informací na pracovišti. Tyto informace se můžou týkat samotné práce, podniku jako celku, jak pracovní týmy postupují v daném projektu. Příklady viditelného managementu jsou kanbanové karty, nástroj zvaný stínová tabule (shadow board), atd.

Vizuální management (Visual Management)

Technika poskytování informací a instrukcí o jednotlivých prvcích pracovních úkonů jasně viditelným způsobem, aby mohl pracovník maximalizovat svoji produktivitu (příkladem této techniky je systém štítků kanban). Pokud normální stav a neobvyklý stav může být jasně a vizuálně definován, tak se jedná o vizuální management. Ve vizuálním managementu jsou jednoduché vizuální nástroje použity k identifikaci cílového stavu a každá odchylka se řeší nápravným opatřením.

Vodní Pavouk (Mizusumashi) - Water spider, Logistik, navažeč

Osoba, které spravuje veškerou logistickou činnost přinášení komponent, surových materiálů, atd. v malých množstvích do pracovních stanic k minimalizaci zásob rozpracovanosti. To umožňuje zařízení umístěné blíže k sobě a šetří operátory od přerušení jeho/její cyklu času, tím se minimalizuje transportní muda. Vodní pavouci jsou obykle zkušení pracovníci. Vědí, kde jsou uloženy potřebné díly, nebo surový materiál a pracují na několika pracovních stanicích.

Výrobní systém Toyota (TPS)

Metodika z více než 50 let kaizenu v Toyotě, jedné z nejúspěšnějších společností na světě.

Warusa-Kagen

Termín používaný v absolutní kontrole kvality pro označení věcí, které ještě nepředstavují problém, ale již nejsou úplně v pořádku. Pokud těmto věcem nebude věnována pozornost, mohou vést k vážným problémům. Warusa-kagen je často počátečním bodem zdokonalovacích aktivit. Na pracovišti jsou to obvykle operátoři, kteří jako první si povšimnou warusa-kagen. Warusa-kagen jsou východiskem ke zlepšení činnosti, protože pokud je ponecháme bez tendence, mohou se vyvinout do závažných problémů.

Yamazumi

Vybalancování výrobní linky nebo obecně procesu tak, aby každá operace trvala pokud možno stejně dlouho.

Yokoten

Yokoten je japonské slovo znamenající "horizontální zavádění" a vztahuje se na praxi kopírování dobrých výsledků kaizenu v jedné oblasti do jiné oblasti. Yokoten se může vztahovat i na kopírování nápadů produktového designu, obchodních procesů, nebo lepší nastavení stroje, materiálu nebo metod obecně. Yokoten vyžaduje sdílení informací mezi odděleními, úspěchy a neúspěchy. V Toyotě se očekává, že kaizen není hotov, dokud yokoten neskončil a nově naučené informace se sdílí s ostatními. Kaizen musí vést k standardu a standardy musí být kopírovány ostatními. Nicméně nestačí zkopírovat dobrý kaizen, musí se přizpůsobit a zlepšit pro vlastní proces. Yokoten není pouze kopie osvědčeného fyzického postupu procesu, ale také myšlení, které vede k úspěchu a veškerým podkladovým informacím (jak to bylo dosaženo).

Základy KAIZEN

Tři principy a sedm konceptů KAIZEN, které slouží jako základ pro systémy a nástroje nutné k zavedení kontinuálního zlepšování, absolutní řízení kvality a které utvářejí kulturu a myšlení ve vedení organizace.

Zapojení zaměstnanců

Praxe v rámci organizace, kde se zaměstnanci pravidelně účastní rozhodování o tom, jak to v jejich pracovních oblastech funguje, včetně tvorby návrhů na zlepšení, plánování stanovování cílů a sledování výkonu.

Zlepšování

"Jako součást strategického myšlení KAIZEN, zlepšování je duševní postoj neoddělitelně spojen s udržováním a zlepšováním standardů. V širším slova smyslu, zlepšování může být definováno jako KAIZEN a inovace". KAIZEN strategie udržuje a zlepšuje standardy přes malé, postupné zlepšení a inovace dělá radikální zlepšování přes rozsáhlé investice do technologie a výrobní zařízení.

Zplnomocnění

Podmínka, ve které zamestnanci mají pravomoc rozhodovat a jednat ve svých oblastech činností bez předchozího souhlasu. Například, operátor může zastavit výrobu, když zjistí nějaký problém, nebo zástupce zákaznického servisu může poslat zákazníkovi náhradu, když obdrží od zákazníka stížnost.

Newsletter přihlášení k odběru

Zadejte svůj email k odběru

Sledujte nás

GlKaizen Global Facebook Page ČRKaizen ČR a SR Facebook

 

Kontaktujte nás:

 
 
 
 

Kontakt

Kaizen Institute CZ s.r.o.
Roháčova 145/14

Tel. +420 737 289 165

E-mail:cz@kaizen.com

Kaizen Institute Consulting Group

Global Operations
Europe / Middle East / Africa
Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89

 

Klienti Kaizenu

Add as many pictures to the cell bellow
 phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client